جستجو
آمار سایت

تعداد مطالب : 31
تعداد نظرات : 4
بازدید امروز : 50
بازدید دیروز : 216
بازدید این هفته : 50
بازدید این ماه : 3311
کل بازدیدها : 63530
خروجی فید امروز : 2
ورودی گوگل امروز : 0
میانگین ارسال روزانه : 0.01
میانگین نظرات روزانه : 0.00
افراد آنلاین : 2 نفر
تبادل لینک با 19 سایت
زمان لود صفحه : 0٫559 ثانیه

بازرسی به روش رنگ نافذ

 

آزمون مایعات نافذ

کاربرد آزمون مایعات نافذ :

این روش آزمون را می توان برای عیب یابی بسیاری از قطعات، بھ شرط

آنکھ عیوب بھ سطح قطعھ راه داشتھ باشند، بھ کار گرفت. مبانی آزمون

عبارتست از نفوذ یک مایع در عیوب (منافذ) سطحی در اثر جاذبھ موئینگی،

و مشاھده ترکھای سطحی با چشم غیرمسلح پس از انجام عملیات ظھور

برروی مایع نافذ بھ منظور نمایان شدن کامل ترکھا، مایع نافذ با یک ماده

رنگی روشن رنگ آمیزی شده یا ماده ای فلورسانت بھ آن افزوده می شود.

در حالت نخست ، ماده رنگی معمولا" قرمز است و سطح پس از افزودن ماده

ظاھر کننده، با نور معمولی ھم قابل رویت خواھد بود، ولی در حالت دوم

قطعھ را باید در نور فرا بنفش مورد بازرسی چشمی قرار داد.

ترکھای و منافذ سطحی کھ با چشم عادی قابل رویت نمی باشند بوسیلھ

آزمون مایع نافذ شناسایی می شوند. این روش در شناسایی عیوب و منافذ

سطحی جوش کاربرد فراوانی دارد . بدلیل نوع تجھیزات و روش کار

محدودیت خاصی برای مواد مختلف ندارد , مثلا در فولادھای آستنیتیک و

نمی توان آنھا را تست (MT) فلزات غیر آھنی کھ با روش ذرات مغناطیسی

نمود از روش مایع نافذ استفاده می شود.

روش بازرسی فوق الذکر شامل پنج مرحلھ اصلی بشرح زیر است:

-۱ تمیز کاری و آماده سازی سطح

-۲ استفاده از مایغ نافذ

-۳ پاک کردن مایع اضافی از روی سطح

۳

-۴ ظاھر سازی (انجام مرحلھ ظھور)

-۵ مشاھده و بازرسی سطح

روش کار :

آزمون مایع نافذ را بھ دو طریق ، با استفاده از رنگ مرئی و یا رنگ آغشتھ

بھ فلورسنت می توان انجام داد . بدین صورت کھ ابتدا سطح قطعھ مورد نظر

را تمیز و خشک می نماییم (سطح باید عاری از ھرگونھ شی خارجی مثل

براده ھا باشد تا مایع نافذ بخوبی داخل ترکھا نفوذ نماید.)

سطح مورد نظر را می پوشانیم کھ (penetrant) سپس بوسیلھ مایع نافذ

می توان این عمل را با اسپری نمودن نافذ و یا غوطھ ور ساختن قطعھ درون

نافذ و یا توسط برس رنگ زنی انجام داد ( بستگی بھ نوع و یا حالت مایع

نافذ دارد کھ در جداول و یا استانداردھای ساخت این نوع مواد متفاوت است )

. بر اثر خاصیت مویینگی , مایع نافذ بھ درون حفره ھا و ترکھا نفوذ می کند

و برای اینکھ از نفوذ آن اطمینان حاصل نماییم مدتی را صبر کرده( مثلا

حدود ۵ الی ۱۵ دقیقھ) و سپس ماده نافذ اضافی را از روی سطح پاک می

کنیم. مایع نافذ بر حسب نام یا دستورالعمل سازنده با توجھ بھ ترکیبات می

تواند توسط آب شستشو داده شود یا اینکھ توسط پارچھ تمیز شود . انتخاب

روش بستگی بھ دستورالعمل استفاده آن کھ در روی آن حک شده است دارد

کھ پودر سفید رنگی می (Developer) بعد از مراحل بالا ظاھر کننده یا

باشد را روی سطح فوق اسپری می کنیم . خاصیت جذب رطوبت بالای ماده

ظاھر کننده باعث می شود مایع نافذ از ترکھا بیرون کشیده شود و درنتیجھ

۴

رنگ موجود در منفذ و ترکھا بر روی سطح نمایان و محل وجود عیب نمایش

داده می شود .

سپس بوسیلھ بازرسی چشمی تحت نور سفید (در صورت استفاده از رنگ

مرئی) و یا نور ماورابنفش (در صورت استفاده از رنگ فلورسنتی) نشانھ

ھای رنگی ایجاد شده را مشاھده نموده و محل عیوب و ترکھا مشخص می

گردد.

کاربرد:

شناسایی و تشخیص محل عیوب سطحی در مواد بدون خلل و فرج ( منظور

داشتن سطح صاف )

چند مثال از کاربرد این تست :

شناسایی ترک و منفذ در سطح جوش

۵

شناسایی عیوب سطحی در ریختھ گری

شناسایی ترک سطحی ناشی از خستگی در اجسام تحت تنش

شناسایی ترک ناشی از خستگی در سطح چرخدنده ھا و محورھا و …

معایب و محدودیتھای آزمون مایعات نافذ :

-۱ جسم باید تقریبا سطح غیر متخلخل و صافی داشتھ باشد.

-۲ عیوب داخلی جوش با آن شناسایی نمی شوند .

-۳ مدت زمان انجام تست تقریبا طولانی است .

-۴ برای اجسامی کھ دارای سطحی صاف نیستند مناسب نمی باشد.

-۵ برای قطعات کثیف و دارای پوسیدگی مناسب نیست ( سطح قطعھ حتما

باید تمیز بوده و یا بتوان آنرا تمیز نمود ) .

: PT مزایای تست مایعات نافذ

-۱ روشی آسان و کم ھزینھ است .

-۲ ترکھای سطحی را بخوبی نمایان می سازد .

-۳ نیاز بھ مھارت بالایی ندارد .

-۴ نیاز بھ تجھیزات زیادی ندارد .

۵ – برای اکثر مواد و فلزھا قابل استفاده است .

۶

در صورت تمایل بھ کسب اطلاعات بیشتر جھت مطالھ

**************************************************************

توجھ :

*** مطالب تخصصی تر جھت مطالعھ بیشتر , برای آزمون نیاز بھ قسمت

ھای زیر نمی باشد و در حد اطلاعات قسمت اول کفایت می کند . این قسمت

از مطالب توضیحات بیشتر و تخصصی تر در مورد آزمون دارد کھ مختصص

بوده و نیاز آنچنانی بھ یادگیریشان توسط بازرس چشمی جھت MT بازرسان

آزمون و درافت گواھینامھ بازرسی نیست .

****************************************************************

این روش آزمون را می توان برای عیب یابی بسیاری از قطعات، بھ شرط

آنکھ عیوب بھ سطح قطعھ راه داشتھ باشند، بھ کار گرفت. مبانی آزمون

عبارتست از نفوذ یک مایع در عیوب (منافذ) سطحی در اثر جاذبھ موئینگی،

و مشاھده ترکھای سطحی با چشم غیرمسلح پس از انجام عملیات ظھور

برروی مایع نافذ بھ منظور نمایان شدن کامل ترکھا، مایع نافذ با یک ماده

۷

رنگی روشن رنگ آمیزی شده یا ماده ای فلورسانت بھ آن افزوده می شود.

در حالت نخست ، ماده رنگی معمولا" قرمز است و سطح پس از افزودن ماده

ظاھر کننده، با نور معمولی ھم قابل رویت خواھد بود، ولی در حالت دوم

قطعھ را باید در نور فرا بنفش مورد بازرسی چشمی قرار داد.

مبانی آزمایش :

روش بازرسی فوق الذکر شامل پنج مرحلھ اصلی بشرح زیر است:

-۱ تمیز کاری و آماده سازی سطح

-۲ استفاده از مایغ نافذ

-۳ پاک کردن مایع اضافی از روی سطح

-۴ ظاھر سازی (انجام مرحلھ ظھور)

-۵ مشاھده و بازرسی سطح

-۱ تمیزکردن و آماده سازی سطح :

بھ منظور ھرچھ دقیق تر بودن نتایج بازرسی با مواد نافذ، لازم است سطح

قطعھ مورد آزمایش کاملا تمیز باشد. در صورت تمیز نکردن سطح، بھ نحو

مطلوب، ممکن است برخی از عیوب بھ خاطر نفوذ نکردن مایع در آنھا (در

اثر بستھ بودنشان) و ھمچنین نزدیکی سطوح کثیف بھ دھانھ عیوب و جذب

مایع نافذ بوسیلھ آلودگیھا، قابل تشخیص نباشد. بھ علاوه ممکن است مایع

نافذ با برخی از آلودگیھای سطحی وارد واکنش شده و در نتیجھ قابلیت نفوذ

آن بھ ترکھای ریز کاھش یابد.

۸

برای تمیز کردن سطح می توان از روشھای متنوع؛ بطور مجزا و یا

ھمزمان، استفاده کرد. انتخاب روش بھ طبیعت قطعھ، نوع آلودگی سطحی و

تعداد قطعاتی کھ باید بازرسی شوند بستگی خواھد داشت. برس زنی ، شن

پاشی خشک یا تر و تمیزکاری سایشی در استوانھ ھای دوار از جملھ

روشھائی ھستند کھ می توان آنھا را برای زدایش پوستھ ھای اکسیدی نازک

، گدازه ھای جوشکاری چسبیده بھ سطح و آلودگی ھای سطحی مورد استفاده

قرار داد. تمیزکاری فراصوتی نیز در ھنگامی کھ با تعداد زیادی از قطعات

کوچک سرو کار داریم روشی مناسب بھ حساب می آید.

چربی و روغن با استفاده از حلال ھا، آب تحت فشار و بخار تمیز می شود.

ھمچنین می توان از روشھای تمیزکاری شیمیائی نیز بھره گیری کرد،

محلولھای قلیائی برای زدودن روغن ھا، چربی ھا و لایھ ھای سطحی کربن

مناسب بوده و برای تمیزکردن سطح از پوستھ ھای ضخیم اکسیدھا از

محلولھای اسیدی قوی استفاده می شود.

-۲ اعمال مایع نافذ :

بعد از تمیزکاری و آماده کردن، مرحلھ بعدی بکار بردن ماده ای است کھ در

یک زمان مناسب وارد ھر نوع عیبی کھ بھ سطح راه دارد بشود. در

استانداردھای مختلف مدت زمان مناسب ارائھ شده است.برای نمونھ در

این زمان ده دقیقھ درنظر گرفتھ شده است. زمان BS استاندارد ۶۴۴۳

متوسط تماس مایع نافذ با قطعھ کار بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقھ است. مایع نافذ

جدید بھ ندرت زمانی طولانی نیاز داشتھ و احتمال تبخیر آن در درجھ حرارت

محیط نیست.

۹

ھنگامی کھ بازرسی تعداد زیادی قطعھ کوچک را مورد آزمایش قرار میدھد ،

غوطھ ور کردن قطعات در مخزن حاوی نافذ معمولا مناسب ترین روش می

باشد. قطعات را پیش از وارد کردن بھ مخزن باید کاملا تمیز و خشک کرد،

زیرا آب و یا محلول تمیز کننده باقیمانده برروی سطح ، نفوذ مایع در عیوب

را دچار وقفھ ساختھ و بھ علاوه مایع را آلوده خواھد ساخت. در خلال غوطھ

ور کردن قطعھ باید دقت کافی در جلوگیری از تشکیل تلھ ھوا مبذول شده و

تمام سطوح قطعھ کاملا تر شود، معمولا قطعات بھ مدت از پیش تعیین شده

ای غوطھ ور و سپس شستھ می شوند. در این مرحلھ باید اطمینان حاصل

کنیم کھ مایع نافذ از تمام تورفتگی ھا و مجاری قطعھ گذشتھ و خارج شده

است. قطعاتی کھ روی سطحشان دارای مایع نافذ باشند باید پس از خشک

کردن ، مجددا غوطھ ور شوند.

بھ آب بستن بھ صورت سیلاب معمولا برای آزمایش بخش ھای گسترده ای از

سطح یک قطعھ مورد استفاده قرار می گیرد، در اینجا مایع نافذ با فشار کم و

بھ نحوی پاشیده می شود کھ از پودر شدن آن جلوگیری گردد. در این مورد

باید دقت شود کھ مایع تمام سطح مورد آزمایش را بپوشاند و سطح در تمام

مدت نفوذکردن مایع در آن ؛ بھ حالت تر باقی بماند.

ھنگامی کھ بازرسی قطعات منفرد مورد نظر بوده و یا آزمایش در جا انجام

گیرد، نافذ بھ وسیلھ برس و یا پاشیدن با افشاننده ای بادی بر سطح قطعھ

اعمال می شود. اگر شکل قطعھ پیچیده باشد برس زنی ترجیح داده

می شود. در این مورد نیز مانند روش سیلابی باید از خشک شدن مایع نافذ

بر روی سطح جلوگیری شود.

۱۰

-۳ پاک کردن مایع اضافی از روی سطوح :

بعد از اینکھ مایع نافذ در یک زمان قابل قبول بر روی سطح مورد آزمایش

قرار گرفت، مقدار اضافی آن باید پاک شود. البتھ این امر نبایدبر مایع نافذی

کھ داخل نواقص و عیوب نفوذ کرده تأثیرداشتھ باشد.

این امر حیاتی است کھ سطح نباید زیاد شستھ شود تا داخل نواقص نیز پاک

شده و مایع نافذ از آن خارج گردد. بھرحال بدون شستن درست و کافی مایع

نافذ اضافی یک زمینھ قوی باقی مانده و کنتراست و وضوح بین نواقص و

سطح آزمایش را کاھش می دھد.

استفاده از ماده ظھور :

مرحلھ ظھور برای نمایش واضح عیوب ضرورت داشتھ و معمولا از پودر

نرم گل سفید بعنوان ماده ظاھر کننده استفاده می شود. این ماده را میتوان

بصورت خشک بکار بردولی غبارات آن اغلب در یک مایع فرار بھ صورت

دوغاب درآمده و پس از افشانده شدن برروی سطح، لایھ یکنواخت و نازکی

از آن سطح قطعھ را می پوشاند. مایع نافد درون منافذ سطحی ، در این

مرحلھ بھ آھستگی بھ منافذ دورن پودر گل کشیده شده و پخش شدن نافذ در

ماده ظاھر کننده ، مرز عیوب سطحی را بھ روشنی و بھ اندازه ای بزرگتر از

اندازه واقعی آنھا نشان خواھد داد. ھنگامی کھ از نافذ رنگی استفاده شود ،

رنگ آنباید با لایھ گل سفید روی سطح قطعھ کنتراستی محسوس ایجاد نماید،

اگر از مایعات نافذ فلورسانت استفاده شود، می توان مرحلھ ظھور را نیز در

مواردی حذف نمود.

-۵ مشاھده و بازرسی :

۱۱

پس از گذشت زمان لازم برای برگشت مایع نافذ بھ درون ماده ظاھر

کننده، سطح قطعھ مورد بازرسی قرار می گیرد. آزمون با مایعات رنگی در

شرایط نوری بسیار دقیق (با نور قوی مثل نور خورشید ) انجام می گیرد،

ولی بازرسی با مایعات دارای خاصیت فلورسانس در نور فرابنفش انجام می

شود، در این حالت مایع نافذ از خود نور مربی گسیل داده و مرز عیوب بھ

نحوی روشن و واضح مشخص می شود، قطعھ کار باید بمحض اعمال ماده

ظھور بازرسی گردد. مخصوصا این عمل زمانی کھ از مایع ظھور معلق در

حلال استفاده می شود ، ضروری است. مایع نافذ بعضی اوقات می تواند

سریعا از یک شکاف خارج شده و سوراخ و عیوب ھم جوار خود را مسدود

سازد. بازرسی قطعاتی کھ در داخل کابینت ماده ظھور زده میشوند و یا ماده

ظھور آن آبی است، خیلی دشوار می باشد. بھرحال بعنوان یک اصل زمان

ظھور از صفر تا ۳۰ دقیقھ تغییر میکند. بعضی بازرسان پیشنھاد می کنند

زمان ده دقیقھ برای ظھور کافی است، اما نظر عمومی بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقھ

است. کھ رعایت آن رضایت بخش می باشد.

مزایا، محدودیت و دامنھ کاربرد تست مایعات نافذ :

با توجھ بھ عدم نیاز بھ سیستم ھای الکترونیک، فرآیند آزمون با مایعات نافذ

ساده و تجھیزات آن نیز در مقایسھ با دیگر روشھا ارزانتر می باشد. ھمچنین

سازماندھی روشھا و استانداردھای بازرسی برای محصولات و فرآورده

ھای گوناگون معمولا ساده تر از روشھای پیشرفتھ تر است.

این روش را می توان برای بازرسی تمام مواد، بجز مواد متخلخل، بکار

گرفت و در برخی از موارد حساسیت آن از روش ذرات مغناطیسی ھم بیشتر

۱۲

می باشد. روش مایعات نافذ برای قطعات بھ ھر شکل و اندازه مناسب بوده و

برای بازرسی کیفیت محصولات نیمھ ساختھ و کامل شده و ھمچنین بازرسی

جریان عادی قطعات در زمان کار نیز مناسب می باشد. در این حالت بازرسی

ممکن است درجا و بدون نیاز بھ پیاده کردن سازه ھای پیچیده انجام شود و

یا مشتمل بر بازرسی قطعات پیاده شده غیرقابل دسترسی (پنھان) یک

مجموعھ، مثلا قطعات موتور یک ھواپیما در زمان تعمیر اساسی باشد.

محدودیت واضح و اصلی روش مایعات نافذ این است کھ تنھا از عھده

بازرسی عیوب سطحی بر می آید و عیوب زیر سطحی را باید با دیگر

روشھای غیرمخرب تشخیص داد. دیگر عوامل موثر در محدودیت دامنھ

عملکرد این روش ناصافی سطح و متخلل بودن ماده است، بخصوص

تخلخل می تواند نشانھ ھائی را، کھ ھریک از آنھا می توانند اشتباھا یک

دائمی ندارد . record نقص بھ حساب آیند، ایجاد نماید.ودیگر آنکھ

انتخاب نوع مایع نافذ و روشی کھ استفاده می شود بوسیلھ سھ عامل زیر

مشخص می شود:

الف – نوع نواقصی کھ انتظار می رود

ب – شکل ھندسی قطعھ کار

ج – برداشت سطح تمام شده قطعھ کار (مقدار ھمواری)

۱۳

حداقل اندازه نقص کھ میتواند بوسیلھ مایع نافذ فلورسنت عیب یابی شود

بوسیلھ مقدار ناھمواری سطح قطعھ کار محدود می شود.

ماده نافذ اضافی روی سطح قطعھ، معمولا با مالیدن پارچھ ای پنبھ ای و

آغشتھ بھ حلال بر روی آن پاک می شود. در صورت امکان باید از

تکنیکھای شستشوی سیلابی پرھیز شود، زیرا در اینصورت بیرون کشیده

شدن نافذ از عیوب نیز متحمل خواھد بود. اگر این روش آزمون با دقت و

رعایت دستورالعمل ھای لازم انجام گیرد دارای حساسیت چشمگیری خواھد

بود. در عین حال باید توجھ داشت کھ ھزینھ اعمال آن نسبتا زیاد می باشد،

زیرا قیمت مواد بالا و فرآیند کارگر طلب است.

********* خصوصیات مایع نافذ **********

برای موفقیت آمیز بودن بازرسی با مایعات نافذ، لازم است این مواد از

ویژگیھائی کھ ذیلا مورد توجھ قرار می گیرند برخوردار باشند. معمولا و در

عمل، فرمولھای مواد نافذ بھ نحوی انتخاب می گردد کھ ترکیب بھینھ ای از

پارامترھای مورد لزوم را دارا باشند:

قابلیت نفوذ :

مایع نافذ باید از قابلیت ورود (نفوذ) در نقایص و عیوب کاملا ریز سطحی و

ھمچنین دیگر مجاری سطح قطعھ برخوردار باشند.

خاصیت مویینگی :

۱۴

مایع نافذ باید قابلیت ترکنندگی خوبی داشتھ و بتواند لایھ ای پیوستھ در روی

سطح ایجاد نماید، بھ علاوه باید قادر باشد در مدت معینی بھ درون منافذ و

عیوب سطحی کشیده شود.

سیالیت :

گذشتھ از ویژگیھای بالا، مایع نافذ باید قابلیت جاری شدن از مجاری درون

قطعھ را دارا بوده و در ھمین حال مقدار بسیار ناچیزی از آن از درون عیوب

بیرون کشیده شود.

قابلیت حل کنندگی :

در صورت لزوم باید مایع نافذ بتوان با انحلال مواد آلوده کننده سطح و درون

عیوب، از میان آنھا راه باز کرده و عیوب را پرنماید.

پایداری : مایع نافذ باید در دامنھ وسیعی از دما و رطوبت پایدار بوده، تشکیل

کف ندھد و بھ علاوه مواد فرار آن در زمان انبار شدن در مخازن نگھداری

باید از بین نرود.

قابلیت شستشو :

ماده نافذ باید بھ سادگی از سطح قطعھ شستھ شده و در عین حال، مقداری از

آن کھ بھ درون عیوب وارد شده نباید تحت تأثیر قرار گیرد.

ویژگیھای خشک شوندگی :

مواد نافذ باید در مقابل خشک شدن و بیرون کشیده شدن کامل از عیوب، در

خلال خشک کردن قطعھ با ھوای گرم و پس از شستشوی سطح، مقاوم

۱۵

باشند. در حالت ایده آل، گرما باید برگشت مایع بھ سطح قطعھ را تسھیل کرده

و بنابراین بھ نمایان شدن عیوب کمک نماید.

—————————————————————————

انواع مایع نافذ :

مایعات نافذ از لحاظ نحوه پاک شدن از سطح و ماھیت رنگ آنھا تقسیم بندی

می شوند.

متداولترین مایعات نافذبا توجھ بھ نحوه شستشوی آنھا از سطح کھ مورد

استفاده قرار می گیرندبقرار زیر می باشند:

(water washable) سیستم قابل شستشو با آب

این سیستم کھ از مایعات دارای خاصیت فلورسانس و یا رنگی بھره می

گیرد طوری طراحی شده کھ می توان مایع را مستقیما ، بھ کمک آب، از

سطح قطعھ پاک کرد ، از اینرو فرآیند بازرسی سریع و از کارآئی بالائی

برخوردار است. عملیات شستشوی سطح، بھ خصوص اگر با افشاندن آب

انجام گیرد، باید کاملا با دقت ھمراه باشد. در یک سیستم خوب و کارآمد،

شرایط و عوامل موثر از قبیل فشار و دمای آب ، مدت زمان شستشو، شرایط

سطحی قطعھ و ویژگیھای مایع برای شستھ شدن باید بھینھ شوند. البتھ در

این شرایط ھم امکان شستشوی مایع درون عیوب کوچک منتفی نمی شود.

(post emulsifier) سیستم ھمراه با امولسیون سازی

۱۶

اگر آشکارسازی عیوب کوچک سطحی ضرورت داشتھ باشد معمولا از

مایعات با حساسیت زیاد کھ با آب شستھ نمی شوند استفاده می شود. این قبیل

نافذھا دارای پایھ روغنی بوده و پاک کردن آنھا احتیاج بھ انجام یک مرحلھ

اضافی، یعنی امولسیون سازی ، دارد. ماده امولسیون ساز بعد از اعمال ماده

نافذ و گذشت زمان کافی برای جذب آن در عیوب، افزوده میشود. مزیت

اصلی این سیستم این است کھ ماده امولسیون ساز باعث حل شدن مازاد ماده

نافذ در آب شده و شستشو با آب را امکان پذیر می کند. در صورتیکھ فرآیند

کار دقیقا کنترل شود، ماده نافذ درون عیوب دست نخورده مانده و معمولا عیوب کوچکی کھ، اغلب بھ خاطر شستھ شدن ماده نافذ قابل تشخیص نیستند،

با بکارگیری این روش قابل رویت خواھند بود.

علی رغم مزیت یاد شده، این سیستم بھ خاطر گران قیمت بودن مواد نافذ و

امولسیون ساز و طولانی تر بودن زمان کار، روش بازرسی نسبتا ھزینھ زا

می باشد، و بکارگیری آن نیز بھ وسائل نقلیھ بیشتر و فضای زیادتری دارد.

(solvent) سیستم قابل شستشو با حلال

اغلب ضرورت ایجاد می کند کھ تنھا بخش کوچکی از سطح قطعھ بازرسی

شده و یا بھ جای انجام بازرسی در ایستگاھھای آزمون متداول، اینکار "

درجا " صورت گیرد. در اینگونھ موارد از مایعات نافذ قابل شستشو با حلال

استفاده میشود، و معمولا برای تمیز کردن اولیھ سطح و زدایش نافذ مازاد،

از یک نوع حلال استفاده می شود.

مواد حلال بھ دو گروه قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال تقسیم می شوند.

۱۷

تمیز کننده ھای قابل اشتعال از جنبھ آتش سوزی خطرناک بوده ولی از

ھالوژن عاری می باشند، در حالیکھ گروه دوم از حلال ھای ھالوژنی می

باشندو بنابراین بھ کار بردن آنھا در فضای بستھ (بھ خاطر سمی بودنشان)

توصیھ نمی شود.

مایعات نافذ از لحاظ مواد رنگی آن بھ دو نوع اصلی تقسیم می شوند:

مایع نافذ با زمینھ رنگی

مایعات نافذ با زمینھ رنگی معمولا قرمز رنگ ھستند. وقتی کھ روشنائی روز

کافی است یا روشنائی مصنوعی لامپ موجود باشد و امکان استفاده از نور

ماوراء بنفش بھ خاطر دسترسی بھ منبع آن نباشد از این نوع مایع نافذ

استفاده میشود. برای مایع نافذ قرمز از ظھور پاششی سفید رنگ استفاده

میشود زیرا در زمینھ سفید علائم قرمز بھ وضوح مشخص می گردد. جای

طبیعی استفاده از مایع نافذ با کنتراست رنگی در کارگاه است کھ در آن

آزمایشات ساختمانی و جوشکاری انجام می گیرد. این مایع نافذ قابل شستشو

با آب نیزمی باشد و برای ریختھ گری خشن بھ ندرت از آن استفاده می شود.

مایع نافذ فلورسنت

بیشتر استفاده مایع نافذ فلورسنت در کارخانجات روی قطعات ریختھ گری،

آھنگری ، قطعات دقیق، آلیاژ آلومینیوم ، فولادھای ضدزنگ و غیره انجام

می گیرد. شستشوی مایع نافذ اضافی با آب بوده و از پاک کننده ھا نیز

میتوان استفاده نمود. مایع نافذ فلورسنت بیشتر از مایع نافذ زمینھ رنگی،

حساس بوده و ده برابر زمینھ قرمز قابل دیدن است و این بخاطر آن است کھ

۱۸

بازرسی در اطاق تاریک انجام میگیرد و اپراتور عیوب درخشانی در زمینھ

سیاه و تاریک می بیند.

روش بکار بردن مایع نافذ :

روشھای بکار گیری مایع نافذ مختلف بوده و بستگی زیادی بھ محیط کار

دارد. معمولترین روش بکارگیری مایع نافذ زمینھ رنگی با پاشش مخزن ھای

روش اعمال مایع نافذ اساسی نبوده و در . (AEROSOL) کاری است

حقیقت کاملا می تواند مختلف و درھم باشد ، بھ شرطی کھ از خطر آلودگی

مواد خارجی اجتناب شود. نحوه بکار بردن مایع نافذ وقتی کھ از مجموعھ

قابل حمل استفاده میشود، مھم نیست ولی باید تمام سطح ناحیھ بازرسی بھ

دقت ملاحظھ شود.

—————————————————————————

ماده ظھور

مرحلھ ظاھر سازی بحرانی ترین بخش فرآیند بازرسی بھ شمار می رود. با

بھ کارگیری ظاھر کننده ھای مناسب می توان عیوب مرزی را کھ در صورت

بکارگیری ظاھر کننده نامناسب مشخص نمی شوند پیدا کرده و بھ وجود

عیوب بسیار ریز پی برد. بعلاوه بکار بردن چنین موادی زمان بازرسی را در

اثر شتاب دادن بھ پیدایش نشانھ ھای سطحی عیوب کاھش خواھد داد.

بھ منظور دستیابی بھ شرایط بھینھ بازرسی، مواد ظاھر کننده برای بکار

بردن با نافذھای مشخص ساختھ می شوند. از اینرو است کھ باید از ظاھر

کننده ھا و نافذھای دارای سازگاری استفاده شود، در غیراینصورت ممکن

۱۹

است ظاھر کننده ھیچگونھ تأثیری بر نافذ باقی نگذارد. برای آن کھ یک ظاھر

کننده بتواند عملکرد مناسب داشتھ باشد،

ماده ظھور انواع مختلفی بشرح ذیل دارد کھ لازم است ترکیبی بھینھ از

شرایط و ویژگیھارا دارا باشد:

ماده ظھور پودر خشک

معمولا ماده ظھور پودر خشک فلورسنت نمی باشد، سبک و کرکی بوده و

خاصیت جذب بالائی داشتھ و بھ سطح فلزی خشک می چسبد، ولی بھ سطح

خیس بھتر می چسبد . بنابراین بطورکلی برای خروج مایع نافذ از عیوب

مناسب است.

پودر خشک در نور سفید بھ سختی دیده می شود، اما در اطاق تاریک زیر

نور ماوراءبنفش کنتراست فلورسنت درخشانی دارد و بھمین علت برای

سیستم فلورسنت مناسب نیست.

بعلت طبیعت جاذب الرطوبھ آن اگر مقدار قابل ملاحظھ ای استنشاق یا بلعیده

شود، مجرای بینی، گلو را خشک می کند . مضر نیست اما ناراحتی ایجاد می

نماید. کم و بیش بھتر است ھنگام کار با آن احتیاط شود.

مایع ظھور بدون آب

این مایع را اغلب اوقات ماده ظھور باحلال معلق کننده می نامند. معمولترین

۱ می باشد. اگر چھ سلفور یا ھالوژن آزاد با مواد -۱- حلال تری طروانان ۱

قابل اشتعال ھمچون آستن و نفت نیز استفاده می شود.

۲۰

این نوع ماده ظھور معمولترین ظھوری است کھ با مایع نافذ زمینھ رنگی

استفاده می شود این ماده یک زمینھ سفید رنگ ایجاد می کند کھ عیوب را بھ

آسانی قابل رویت می نماید.

مایع ظھور آبی

ماده ظھور آبی را میتوان بدو بخش قابل تعلیق و قابل حل تقسیم نمود. نوع

قابل تعلیق آن بصورت پودر سفید خریداری شده و بھ نسبت درست مخلوط

می گردند. مخلوط خیلی رقیق آن برای آزمایش فلورسنت استفاده میشود.

مرتبا باید آنرا بھم زد تا مواد معلق یکنواختی خود را حفظ کنند.

نوع قابل حل، این نوع ماده ظھور در آمریکا کاملا متداول است. اما در اروپا

توجھ کمی بھ آن نشان می دھند، بصورت دانھ ھای ریز فروختھ می شود. در

حقیقت یک نوع نمک قابل حل در آب می باشد و وقتی با آب حل شد رنگ

حصیری می گیرد.

اگر قطعھ کار با مایع ظھور خیس شود و خشک گردد، سطح آن بھ سختی در

نور عادی آشکار می گردد. این نوع ظھور محدود بھ فلورسنت می باشد.

پاشش ماده ظھور بھ روشھای گرد باد پودر خشک ، ایروسل یا پیستولھ ھای

بادی انجام می گیرد.

والسلام

Share Button

نظرات بسته است


رفتن به نوارابزار