جستجو
آمار سایت

تعداد مطالب : 33
تعداد نظرات : 4
بازدید امروز : 12
بازدید دیروز : 44
بازدید این هفته : 229
بازدید این ماه : 2219
کل بازدیدها : 53151
خروجی فید امروز : 3
ورودی گوگل امروز : 0
میانگین ارسال روزانه : 0.01
میانگین نظرات روزانه : 0.00
افراد آنلاین : 2 نفر
تبادل لینک با 19 سایت
زمان لود صفحه : 0٫423 ثانیه

تست بروش التراسونیک

بازرسی_فنی

مهدی_اژدری

Share Button

ایراد عیب اندرکات در جوش undercut

خستگی با افزایش عرض ال erc لال افزایش مییابد أث افزایش شعاع undercut ا بر عمر خستگی در شکل ( ۲۲ ) آمده است و این شکل بیانگر آنست که با افزایش شعاع – S N underc الا منحنی به مناطق بالاتر تغییر مکان می دهند و مقاومست . به خستگی افزایش مییابد . . به undercut اثر أبعاد بر روی عمر خستگی اتصالات صلیبی با ضخامتهای کم تحت بارهای سیکلی صورت زیر بررسی سلطنت ثر عمق nderc الا نادر شعاع و عمق به عرض ثابت الا underc عرض de cu ا اد در عمق و شعاع u ثابت ۳ لادر undercut اثر شعاع عمق و عرض ثابت undercut نی بررسی نتایج منحنی هایی – S N نشان داد که شبیت تنشی که اتصال بدون الا nderc لا نسبت به انصالى عمق / ۰ میلی ۲۵ که حاوی ا به undercut متر می باشد در ۲ میلیون سیکل می تواند تحمل کند ۴ / برابر است . همچنین تحت همین شرایط که یک derc الا ا با عرض ۲ / ۵ ا undercut به عرض ۱ میلی متر میتواند تحمل برایر است . و نیز با افزایش شعاع ۲ ۲۵ underc الا از . میلی متر به میلی متر ، عمر خستگی ؟ ! برابر افزایش می یابل شکل ( ۱۹ ) : منحنی های S اس N ( پروفیل جوش با لایا جلالالا underc و بدون ا ) تشکل ( undercu ۲۰ ) أثر عمق ا لادر شعاع و عمق به عرض ثابت نشان می دهد مشاهده می شود که با افزایش عمق ا nderc لعمر خستگی به طور قابل توجهی کاهش میی یابد . منحنی های SN دهنده اثر نشان عرض ادر و عمق ثابت ۲۱ شعاع در شکل ( ) undercut کنند که عمر

Share Button

iso9712

عیَب جَش ٍ هحذٍدُ پزیشش تش اساس استاًذاسد
ISO 5817
تشک حفشات سطحی  چالِ اًتْایی جَش رٍب ًاقص رٍب ًاقص دس سیطِ جَش  تشیذگی لثِ جَش  اًقثاض سیطِ جَش فلض جَش اضافی ًفَر اضافی صاٍیِ ًاهٌاسه گشدُ جَش
سش سیض ضذى فلض جَش پشضذى ًاقص سَختگی اص کٌاس گشدُ ًاهتقاسى تعقش دس سیطِ جَش تخلخل دس سیطِ جَش ضشٍؼ ضعیف قَس تعذ جَش ًا هساٍی لکِ قَس
پاضص عذم تقاسى صاٍیِ ای تاص ضذگی ًاصحیح سیطِ عذم تقاسى خطی تحذب تیص اص حذ گلَیی اضافی جَش
تخلخل خَضِ ای تخلخل خطی ٍ کطیذُ ضذُ سَساخْای کشهی ضکل ًا خالصیْا
هعشفی عیَب

تشک ( Crack)
عَاهل ایجاد : ۱- عذم هْاست جَضکاس ۲-ًاخالصی فلض پایِ ۳- ًاهٌاسه تَدى فلض پش کٌٌذُ اص لحاظ ساختاس هتالَسطیکی ۴- عذم کٌتشل یکی اص پاساهتش ّای هَثش دس فشآیٌذ
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Crack
۰٫۵>
N.P
N.P
N.P


حفشات سطحی ) Surface pore(
عَاهل ایجاد :۱- ًاخالــصی ٍ کثیفی دس هٌطــقِ هـَسد جَضکاسی ٍ الکتشٍد ۲- صاٍیِ ًاهٌاسه دست ًسثت تِ سطح قطعــِ کاس ۳- عذم حفاغـت گاصی دس فشآیٌذّای تحت پَضص گاص
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Surface pore
۰٫۵to3
d<0.3s or d<0.3a
N.P
N.P
۳>
d<0.3s or d<0.3a Max3
Max2
N.P
a , s (nominal butt weld thickness)

چالِ اًتــْایی جـــَش)End crater pore (
عَاهل ایجاد :۱- عذم هْاست جَضکاس ۲- پش ًطذى حَضچِ هزاب اص فلض پشکٌٌذُ ۳-کثیفی سطح کاس
Imperfection
T (mm)
D
C
B
End crater pore
۰٫۵to3
b<0.2t
N.P
N.P
۳>
Max2(h<0.2t)
Max2(h<0.1t)
N.p
a , s (nominal butt weld thickness)
رٍب ًاقص)Lack of fusion or incomplete fusion (
عَاهل ایجاد:
۱-کافی ًثَدى اًشطی ٍسٍدی۲-عذم اًتخاب صحیح اًذاصُ ٍ ًَؼ الکتشٍد۳-هٌاسه ًثَدى طشح اتصال۴-کافی ًثَدى گاص هحافع دس فشآیٌذ ّا تا پَضص گاص۵-عذم تویض کاسی دس تیی پاسْا
.
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Lack of fusion( incomplete fusion or micro L.O.F)
۰٫۵>
N.P
N.P
N.P

ًفَر ًاقص دس پاس سیطِ)Incomplete root penetration ( عَاهل ایجاد:۱-پاییی تَدى ضذت جشیاى۲- صاٍیِ ًا هٌاسه دست ۳-کثیفی دسص ۴- کن تَدى صاٍیِ پخ
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Incomplete root penetration
۰٫۵>
h<0.2t Max2 mm
N.P
N.P
t (wall or plate thickness)

تشیذگی لثِ جَش( Undercut)
عَاهل ایجاد :۱- تا تَدى ضذت جشیاى ۲-صاٍیِ ًاهٌاسه ٍ سشعت صیـاد ۳- کالیثشُ ًثَدى دستگاُ جَضکاسی ۴-صیاد تَدى طَل قَس
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Continuous/Intermittent undercut
۰٫۵to3
h<0.2t
h<0.1t
N.P
۳>
Max1mm(h<0.2t)
Max0.5mm(h<0.1t)
Max0.5 mm
t (wall or plat thickness)

اًقثاض سیطِ جَش (Shrinkage groove)
عَاهل ایجاد:۱-هْاست ًاکافی جَضـکاس دس اضافِ ًوَدى سین جَش ۲- حشکت ًاهٌاسه دست
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Shrinkage groove
۰٫۵to3
h<0.1t+0.2mm
h<0.1t
N.P
۳>
h<0.2t(Max2mm)
h<0.1t(Max1mm)
h<0.05t Max0.5m
m
Shrinkage groove
t (wall or plat thickness)

فلض جَش اضافی (Excess weld metal) عَاهل ایجاد:۱-حشکت آسام دست جَضکاس یا اضافِ ضذى تیص اص اًذاصُ سین جَش
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Excess weld metal (b.w)
۰٫۵>
H<0.25b+1(Max10 mm)
h<0.15b+1(Max7mm)
h<0.1b+1 Max5mm
b (width of weld reinforcement)
ًفَر اضافی ( Excess Penetration)
عَاهل ایجاد:۱-آهادُ ساصی ًاهٌاسه لثِ ( فاصلِ صیاد تیی دٍ قطعِ ، صاٍیِ صیاد پخ ) ۲- عذم هْاست جَضکاس دس حشکت دست ۳-تٌػین ضذت جشیاى جَضکاسی ۳- توشکض حـــشاست تیــص اص حذ
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Excess penetration
۰٫۵to3
h<0.6b+1mm
h<0.3b+1mm
h<0.1b+1mm
۳>
h<1.0b+1(5)
h<0.6b+1(4)
h<0.2b+1(3)
b (width of weld reinforcement)

صاٍیِ ًا هٌاسه گشدُ جَش(Incorrect weld toe )
عَاهل ایجاد:۱-عذم هْاست جَضکاس دس اضافِ ًوَدى سین جَش۲- ضیه تیص اًذاصُ قطعِ کاس
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Incorrect weld toe
>۰٫۵(B.W)
α >۹۰
α >۱۱۰
α >۱۵۰
>۰٫۵(F.W)
α>۹۰
α >۱۱۰
α >۱۱۰


سشسیض ضذى فلض جَش (Over Lap)
عاهل ایجاد:۱-دس اثش اضافِ کشدى سین جَش تذٍى سعایت صاٍیِ هٌاسه دست
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Overlap
۰٫۵>
h<0.2b
N.P
N.P
Over Lap
b (width of weld reinforcement)
سَختگی اصکٌاس (Burn through )
عَاهل ایجاد: ۱-دس اثش اًحشاف قَس ّوشاُ تا طَل قَس تلٌذ۲- تا تَدى ضذت جشیاى
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Burn through
۰٫۵>
N.P
N.P
N.P
Burn through
ساق جَش ًا هساٍی(Excessive asymmetry F.W) عَاهل ایجاد:۱- سعایت ًکشدى صاٍیِ ًاهٌاسه الکتشٍد ًسثت تِ قطعِ کاس
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Excessive asymmetry of fillet weld
۰٫۵>
h<0.2a+2mm
h<0.15a+2mm
h<0.15a+1. 5mm
a (nominal butt weld thickness)
تقعش سیطِ جَش (Root concavity)
عَاهل ایجاد:۱- استفادُ اص الکتشٍد تا قطش تا ۲-ضذت جشیاى تیص اص اًذاصُ ۳- صاٍیِ پخ صیاد
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Root concavity
۰٫۵to3
h<0.1t+0.2mm
h<0.1t
N.P
۳>
h<0.2t (Max2mm)
h<0.1t (MAX 1mm)
h<0.05t (Max
۰٫۵m m)
t (wall or plate thickness)
تخلخل دسسیطِ جَش )Root porosity)
عَاهل ایجاد:۱- آلَدگی الکتشٍد ۲- عذم حفاغت گاصی دس فشآیٌذّای تحت پَضص گاص هحافع ۳-کن تَدى فاصلِ دٍ قطعِ ًسثت تْن۴- آلَدگی سطح فلض پایِ
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Root porosity
۰٫۵>
Locally permitted
N.P
N.P
Root porosity
ضشٍؼ ضعیف قَس )Poor restart )
عَاهل ایجاد:۱- رٍب فلض پشکٌٌذُ تذٍى رٍب فلض پای۲ِ-صاٍیِ ًاهٌاسه دست جَضکاس۳-،ضذت جشیاى کوتش۴- سشعت حشکت صیادتش
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Poor restart
۰٫۵>
Permitted
N.P
N.P

گلَیی جَش ًا کافی )Insufficient throat thickness) عَاهل ایجاد: ۱-استفادُ اص الکتشٍد تا قطش ًاهٌاسه ۲-عذم هْاست جَضکاس
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Insufficient throat thickness
۰٫۵to3
h<0.1a+0.2mm
h<0.2mm
N.P
۳>
h<0.1a+0.3mm(Max2m m)
h<0.1a+0.3mm (Max1mm)
N.P
a (nominal butt weld thickness)

Imperfection
لکِ قَس(Stray arc) عاهل ایجاد: عذم هْاست جَضکاس
T (mm)
D
C
B
Stray arc
۰٫۵>
Permitted
N.P
N.P


پاضص(Spatter)
عَاهل ایجاد:۱-تا تَدى تیص اص حذ ضذت جشیاى جَضکاسی ۲- تٌػین ًثَدى جشیاى گاص هحافع
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Spatter
۰٫۵>
Acceptance depends on application , o.g material, corrosion protection

عذم تقاسى صاٍیِ ای(Angular misalignment) عاهل ایجاد: دس اثش عذم هًَتاط صحیح تَجَد هی آیذ .
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Angular misalignment
۰٫۵>
۴mm
۲mm
۱mm
Angular misalignment
تاصضذگی ًاصحیح سیطِ )Incorrect root gap(F.W ) عاهل ایجاد:دس اثش عذم هًَتاط صحیح تَجَد هی آیذ .
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Incorrect root gap for fillet welds
۰٫۵to3
h<0.5a+0.5mm
h<0.3a+0.3mm
h<0.2a+0.2 mm
۳>
h<0.3a+0.5mm(Max4m m)
h<0.2a+1mm(Max3mm)
h<0.1a+1m m(Max2m m)
a (nominal butt weld thickness)
عذم تقاسى خطی)Linear misalignment( عاهل ایجاد: دس اثش عذم هًَتاط صحیح تَجَد هی آیذ .
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Linear misalignment
۰٫۵to3
h<0.25t+0.2mm
h<0.1t+0.2mm
h<0.1t+0.2 mm
۳>
h<0.25t(Max5mm)
h<0.15t(Max4mm)
h<0.1t(Max 3mm)
Linear misalignment
t (wall or plat thickness)
گلَیی اضافی جَش( Excessive throat thickness ( عَاهل ایجاد:
۱- سشعت کن حشکت ۲- ضذت جشیاى کن
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Excessive throat thicness
۰٫۵>
Unlimited
h<0.2a+1mmMax4mm
h<0.15a+1 mm(Max3 mm)
Excessive throat thickness
a (nominal butt weld thickness)
تخلخل خَضِ ای)Cluster porosity) عَاهل ایجاد:
۱-کثثفی دسص اتصال ۲-ضذت جشیاى کن ۳-عذم هْاست جَضکاس ۴- حثس سشتاسُ
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Clustered (Iocalized) porosity
۰٫۵>
Max4mm
Max3mm
Max2mm
Clustered porosity
سَساخْای کشهی ضکل)Worm holes) عاهل ایجاد: عوذتا” دس اثش حثس سشتاسُ ٍ گاص تَجَد هی آیذ.
Imperfection
T (mm)
D
C
B
Elongated cavity wormholes
>۰٫۵(B.W)
h<0.4s(M4) L0.5(F.W)
h<0.4s(M4) L
0.5(B.W)
h<0.4s(Max4) L
0.5(F.W)
h< ۰٫۴s(Max4) L

Share Button